فارسی چهارم درس ششم آرش کمان گیر باران

حجم فایل : 3.7 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 12
بنام خدا فارسی چهارم دبستان
درس ششم : آرش کمان گیر / باران
جمله ها برای این که پیامی را به دیگران انتقال بدهند اجزایی دارند ، یعنی گاهی جمله از یک کلمه تشکیل می شود گاهی از چند کلمه .
به جمله های زیر نگاه کنید: الف) آمد.
ب) آن ها رفتند.
ج) آن ها شما را دیدند. حروف ربط هر کدام از جمله های بالا پیامی را می رسانند ، اما جمله ی الف از یک کلمه تشکیل شده است جمله ب از دو کلمه و جمله ج از سه کلمه . حروف ربط حروفی هستند که دو جمله را به هم پیوند می دهند به این ترتیب معنی دو جمله به هم ارتباط پیدا می کند. مانند :به خانه آمدم و کتاب خواندم .
در عبارت بالا «و» حرف ربط است که دو جمله را به هم پیوند داده است.
حروف ربط عبارتند از: که/ تا / اگر/ اگرچه / زیرا / زیرا که / زمانی که/ ولی/ اما
به خانه رفتم تا برادرم را بینم.(تا = حرف ربط)
خدا در همه جا وجود دارد ولی چشم حقیقت بین کو؟ ( ولی = حرف ربط)
اگر تلاش کنی،موفق می شوی ( اگر = حرف ربط)

توجه:حروفی مانند :از ،به،با،در .... حروف اضافه هستند که قبل از اسم می آیند حروف ربط نکته : حرف «و» فقط زمانی که دو جمله را به هم مرتبط کند حرف ربط است .

مثال :
من به خانه رفتم و غذا خوردم ( واو حرف ربط )
علی و محمد دوست هستند ( واو حرف ربط نیست ) در کدام بیت حرف ربط وجود دارد؟
1) وطن ما به جای مادر ماست مادر خویش را نگهبانیم
2) حالا که صبح است و هوا خوش حالا که دیگر تب ندارم
3) دنیا دوباره خوب و دلخواه خورشید خوب و مهربان است
4) تب داشتم دیروز و دیشب در رخت خواب افتاده بودم

جواب: گزینه 2 سوال پایان...